fejlec_2015_11_15

Kuratórium

Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely öt főből áll.

A Kuratórium elnökét és alelnökét (amennyiben e tisztség(ek) függetlenek a képviseleti jogosultságtól) a kuratórium tagjai közül választják. Az Alapítvány képviselőjének (képviselőinek) kijelölése az alapítók joga.

A kuratórium elnöke:
• összehívja a kuratórium üléseit,
• felelős az alapítvány menedzseléséért,
• koordinálja a kuratórium munkáját,
• ellenőrzi az alapító okiratban foglaltak betartását,
• képviseli az alapítványt, amennyiben az alapítók által adott képviseleti jog mellé a kuratórium elnöki tisztségére is megválasztják,
• gyakorolja az alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

A kuratórium alelnöke:
a kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a kuratórium elnökének jogkörében korlátozás nélkül jár el, egyebekben tagjaként segíti a kuratórium elnökének munkáját.

A Kuratórium ügyrendje:

A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze a napirendi pontok közlésével, az ülés határnapját megelőző legalább 15 nappal, írásban, ajánlott levélben. A kuratórium üléseit két kurátor kérésére össze kell hívni. A kuratórium üléseit az elnök vezeti le, az ülések előkészítéséről és megszervezéséről az alapítványi ügyvezető gondoskodik. A kuratórium döntéseit – az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés kivételével – egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. Az éves beszámolót és közhasznúsági jelentés elfogadásához minősített 2/3-os többségű szavazat szükséges. A szavazásról pedig név szerinti, tételes jegyzőkönyvet (az elfogadás vagy elutasítás mellett ki(k) voltak) kell készíteni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább tagjai 4/5-e jelen van.

Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést – mely a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdés -, annak a kuratórium által történt elfogadását követő 15 napon belül az alapítvány alapítóinak is meg kell küldeni.

A kuratórium tagjainak összeférhetetlensége:
A kuratórium ülésén a határozathozatalban nem vehet részt a kuratórium azon tagja, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

  • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A kuratórium üléseiről és a meghozott döntésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, valamint két, az ülés megnyitását követően megválasztott hitelesítőnek kell aláírnia. A meghozott kuratóriumi döntésekről külön Határozatok Könyvét kell vezetni, melyből az adott döntés tartalmának, meghozatala időpontjának, hatályának, továbbá a döntést támogatók ellenzők számarányának és személyének is ki kell tűnnie. A kuratórium döntéseit azon személyekkel, akikre hatálya kiterjed, hirdetmény útján tudatni kell.

A kuratórium működése során keletkezett iratokba az érintettek, valamint azok, akiknek az iratok tartalma megismeréséhez bizonyíthatóan méltányolható érdeke fűződik, valamint az arra felhatalmazással bíró hatóságok betekinthetnek. A betekintésre irányuló kérelmüket legalább 15 nappal a betekintés napja előtt a kuratórium tudomására kell hozniuk. A betekintés konkrét időpontját a kuratórium rövid úton is közölheti az érdekelt féllel.

A kuratórium a felügyelő bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Az összehívás a kuratórium elnökének feladata. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.